Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Příspěvek při péči o osobu blízkou bude vyšší

Nový zákon přinese lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepší podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).
Na základě tohoto zákona se zvýší příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze současných 3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo současných 6490 Kč 9086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V současné době si mohou maximálně přivydělat 3540 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5900 Kč.
Novela podpoří i rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny budou moci pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratili nárok na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou moci pobírat příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let). I v tomto případě novela umožní souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby se oba příspěvky neposkytovaly z důvodu péče o tutéž osobu. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem.
Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení jejich příjmu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny, což opět povede ke zlepšení jejich finanční situace.
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou, musí splňovat mimo jiné podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodiče také odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené dítě se podmínka celodenní péče považuje za splněnou i v případech, kdy takové dítě bude ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti.
Náklady ze státního rozpočtu na výše uvedené úpravy by neměly překročit 1 mld. Kč ročně.
Novela zavádí do systému dávek státní sociální podpory novou dávku "příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc". Tu bude dostávat dítě pobývající v uvedeném zařízení, dokud příslušné orgány nerozhodnou o jeho dalších výchovných poměrech. Výše měsíčního příspěvku odpovídá devítinásobku příslušné částky na výživu a ostatní osobní potřeby dítěte podle zákona o životním minimu. Jedná se o přibližně 15 - 22 tis. Kč měsíčně, a to podle věku dítěte. Za předpokladu, že by děti v těchto zařízeních měly pobývat v průměru maximálně tři měsíce, náklady na novou dávku nepřekročí 30 mil. Kč ročně.
Nová právní úprava ošetřuje také problematiku používání restriktivních opatření v ústavech sociální péče a domovech pro seniory, mezi které patří např. klecová lůžka opatřená mříží či sítí. Používání těchto opatření bude možné ve výjimečných případech, a to pouze tehdy, pokud by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví samotného klienta nebo jiných osob. K použití opatření, které omezí pohyb uživatele služby, bude vždy nezbytné vyjádření lékaře. Vedení ústavu bude muset v takových případech informovat zákonného zástupce klienta. Zákon také zavádí povinnost evidovat tyto úkony.
Novelu zákona musí ještě podepsat prezident republiky. Nová právní úprava by měla nabýt účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Autor: Bc. Kateřina Beránková, tisk. mluv. MPSV
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;iNoviny MPSV
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 24.05.2005 v 18:06 hodin