Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Postavení lidí pečujících o osobu blízkou se zlepší

Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se mění zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon 463/1991 Sb., o životním minimu, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nová právní úprava podstatně vylepšuje finanční situaci občanů pečujících o blízkou nebo jinou osobu a upravuje pravidla pro používání omezujících opatření v ústavech sociální péče. Novela také zavádí do systému dávek státní sociální podpory novou dávku "příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc".
Nový zákon přinese lepší podmínky rodičům pečujícím osobně, celodenně a řádně o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. Zároveň zlepší podmínky těm, kteří se starají o zletilé nebo staré osoby (jedná se o osoby převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 let a částečně bezmocné).
Na základě dnešního rozhodnutí poslanců se zvýší příspěvek při péči o jednu blízkou osobu ze současných 3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude pobírat místo současných 6490 Kč 9086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. V současné době si mohou maximálně přivydělat 3480 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová právní úprava zvyšuje tuto částku na 5800 Kč.
Novela výrazně podpoří rodiny, které mají dítě v pěstounské péči. Tyto rodiny budou moci pobírat příspěvek a zároveň dostávat odměnu pěstouna, aniž by ztratili nárok na jednu z dávek. Oproti současnému stavu budou moci pobírat příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou (například babičku) a zároveň pobírají rodičovský příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř (případně sedmi let). I v tomto případě novela umožní souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby se oba příspěvky nevztahovaly na jednu osobu. Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým důchodem.
Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dávky sociální péče (jsou vázány na sociální potřebnost), budou úřady při hodnocení jejich příjmu podle zákona o životním minimu započítávat tento příspěvek pouze z poloviny, což opět povede ke zlepšení jejich finanční situace.
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou, musí splňovat mimo jiné podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče kvalitní, musí rodiče také odpočívat. S ohledem na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené dítě se podmínka celodenní péče považuje za splněnou i v případech, kdy takové dítě bude ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti.
Náklady ze státního rozpočtu na výše uvedené úpravy by neměly překročit 1 mld. Kč ročně.
Novela zavádí do systému dávek státní sociální podpory novou dávku "příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc". Tu bude dostávat dítě pobývající v uvedeném zařízení na přechodnou dobu. Tedy dokud příslušné orgány nerozhodnou o jeho dalších výchovných poměrech. Výše měsíčního příspěvku odpovídá devítinásobku příslušné částky na výživu a ostatní osobní potřeby dítěte podle zákona o životním minimu. Jedná se o přibližně 15 - 22 tis. Kč měsíčně, a to podle věku dítěte. Za předpokladu, že by děti v těchto zařízeních měly pobývat v průměru maximálně tři měsíce, náklady na novou dávku nepřekročí 30 mil. Kč ročně.
Nová právní úprava ošetřuje také problematiku používání restriktivních opatření v ústavech sociální péče a domovech pro seniory, mezi které patří např. klecová lůžka opatřená mříží či sítí. Používání těchto opatření bude možné ve výjimečných případech, a to pouze tehdy, pokud by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví samotného klienta nebo jiných osob. K použití opatření, které omezí pohyb uživatele služby, bude vždy nezbytné vyjádření lékaře. Vedení ústavu bude muset v takových případech informovat zákonného zástupce klienta. Zákon také zavádí povinnost evidovat tyto úkony.
Novelu zákona musí ještě posoudit a schválit Senát a podepsat prezident republiky. Nová právní úprava by měla nabýt účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Autor: Bc. Beránková Kateřina, tisk. mluv. MPSVZdroj: Noviny MPSV

Zveřejněno 31.03.2005 v 14:44 hodin