Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Informace o asistenčních službách

Vzhledem k tomu, že byl schválen nový školský zákon, ve kterém je konečně uzákoněn institut pedagogického asistenta, proběhlo jednání mezi MPSV ČR a MŠMT ČR o vymezení kompetencí v oblasti osobní asistence u žáků se zdravotním postižením.
Vzájemná dohoda MPSV ČR a MŠMT ČR zní:
MPSV ČR a následně kraje jsou příslušné pro předkládání grantů u osobní asistence, která bude zajišťovat služby mimo školní prostory. To znamená, že osobní asistent doprovodí žáka se zdravotním postižením do školy, kde jej převezme pedagogický asistent. Pedagogický asistent, bude financován prostřednictvím MŠMT ČR a bude zajišťovat kompletní asistenci žáku se zdravotním postižením po dobu jeho přítomnosti ve škole. Asistence bude pedagogickým asistentem poskytována jak v průběhu vyučování, tak také v době přestávek, oběda apod. Po ukončení vyučovací doby předá pedagogický asistent žáka se zdravotním postižením osobnímu asistentovi, který poskytuje služby mimo vyučovací dobu.
Znamená to, že osobní asistent nebude přítomen vyučování v době, kdy osobní asistenci bude zajišťovat pedagogický asistent.
Tato informace je důležitá především z hlediska plánování práce osobních asistentů a k požadavku na školská zařízení, aby zřizovala místa pedagogických asistentů.
Dle sdělení ředitele odboru speciálního školství MŠMT ČR PaedDr.J.Pilaře byla dohoda mezi MPSV ČR a MŠMT ČR uzavřena pouze formou zápisu z jednání, nemá dosud povahu metodického pokynu, ale je nezbytné ji urychleně uvést do praxe, aby se stala samozřejmostí.

Václav Krása

Souběh poskytování osobní asistence a pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou.

(Aktualizace: 10.11.2004) Autor: Odbor 22 MPSV

Základní podmínkou nároku na příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou (dále jen "příspěvek") je osobní, celodenní a řádná péče. Zákon č.100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, přitom stanoví situace, za kterých se podmínka osobní, celodenní a řádné péče považuje za splněnou. Jde například o dobu školní výuky dítěte plnícího povinnou školní docházku, a dále též o dobu, kdy je zajištěna péče jinou zletilou osobou v době vyřizování nezbytných osobních záležitostí a také po dobu omezené výdělečné činnosti (§82 a §83 zákona o sociálním zabezpečení). Při dodržení uvedených podmínek (využití asistenta v uvedených situacích) není obecně závaznými předpisy vyloučena možnost souběžného poskytnutí příspěvku a osobní asistence.
Osobní asistenci však nelze příjemci příspěvku poskytovat jako úkon pečovatelské služby. Souběh některých úkonů pečovatelské služby s příspěvkem je vyloučen v §59 odst.4 vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. V případě přiznání příspěvku nelze poskytovat úkony jako například doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních, kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách.

Čerpáno z Mentální retardace č.46

Konference "Sexualita mentálně postižených"
V pátek 3.12.2004 pořádalo občanské sdružení Orfeus ve spolupráci s Pedagogickou fakultou University v Hradci Králové celostátní konferenci na téma "Sexualita mentálně postižených".

Se svými více či méně zajímavými příspěvky vystoupila řada hostů a odborníků, např.MUDr.Radim Uzel, Ing.Ivo Vykydal, MUDR.Jiří Mellan a mnoho dalších.
Probírala se různá témata, avšak mnohým příspěvkům lze vytknout, že se pohybovaly na obecné rovině a nijak hlouběji se nezabývaly přímo problematikou lidí s mentálním postižením.
Poslanec a předseda Ústředního výboru SPMP ČR pan ing.Ivo Vykydal po příspěvku sexuologa Radima Uzla prohlásil, že jeho, otce těžce postiženého dítěte, uráží, když někdo o jeho dítěti mluví jako o debilovi, imbecilovi či idiotovi a že není přípustné, aby se na odborném poli používaly tyto zastaralé a dnes již hanlivé termíny. Avšak byl rád, že zde tyto pojmy zazněly a že se k nim mohl vyjádřit.

Čerpáno ze Čtvrtletníku 4/2004

V říjnu získal český psychiatr Jan Pfeiffer titul Hrdina roku 2004, avšak hrdinsky se podle svých slov rozhodně necítí. Ocenění převzal spolu s dalšími 28 lidmi z celého světa v Londýně od časopisu Time. Magazín mu ho udělil za úsilí o reformu české psychiatrie, za boj o práva duševně nemocných a za snahu o zrušení klecových lůžek.
14.prosince 2004 přijal na Pražském hradě prezident Václav Klaus s manželkou Livií přes 200 účastníků speciálních olympiád. První dáma, která je patronkou Českého hnutí speciálních olympiád, si pak s některými zatančila. Sportovkyně si zase mohly zatancovat s prezidentem hnutí a známým baletním mistrem Vlastimilem Harapesem.
Nový školský zákon chce snížit počet zvláštních škol a některé další sloučit se základními, což vůbec nevítají speciální pedagogové. Integrace žáků s postižením do běžných škol má svá úskalí, protože ne vždy je schopna škola zajistit integrovanému žáku takové podmínky, které potřebuje vzhledem ke svému postižení.
Dne 22.prosince 2004 skončili v nemocnicích, ústavech sociální péče a dalších zařízeních civilkáři. Otázkou je, kdo nahradí tuto levnou, vítanou a nezbytnou pracovní sílu. Stát sice řekl, že by je mohli nahradit nezaměstnaní, ale jak to bude fungovat, zatím nikdo neví.
Zveřejněno 18.01.2005 v 19:38 hodin