Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity již nebudou zahajovat z moci úřední

okresní správy sociálního zabezpečení
V souvislosti s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2009 ke zrušení dlouholeté právní úpravy regulující komplexně problematiku řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity. V praxi to bude znamenat, že okresní správy sociálního zabezpečení již nebudou tato řízení z moci úřední zahajovat. Invaliditu osob budou od 1. ledna 2009 lékaři OSSZ posuzovat výlučně v souvislosti se zahájeným řízením o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu.
Stát již nebude z vlastního podnětu přisuzovat statut invalidní osoby dočasně práceneschopným občanům, kteří o něj z jakéhokoliv důvodu nemají zájem. Občan, který po případné poradě s ošetřujícím lékařem dospěje k závěru, že jeho zdravotní stav odpovídá invaliditě bude mít jako doposud právo podat prostřednictvím místně příslušné okresní (OSSZ), v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) žádost o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu. Každý však bude mít nově také právo o invalidní důchod nepožádat a nechat si vyplácet nemocenské do skončení dočasné pracovní neschopnosti, nejdéle však do uplynutí podpůrčí doby. Dočasná pracovní neschopnost se ukončuje, pokud po 180 dnech jejího trvání je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a umožňuje vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu.
Řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity, které bylo zahájené před 1. 1. 2009, se dnem 1. ledna 2009 podle zákona zastavuje, pokud před tímto dnem nevydala OSSZ rozhodnutí. Pokud již OSSZ rozhodnutí vydala, řízení se dokončí podle dosavadních předpisů, a to včetně možnosti podání odvolání. Výplata nemocenského bude v těchto případech regulována dosavadními předpisy.
Dosud bylo řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity zahajováno z moci úřední příslušnou OSSZ za splnění určitých podmínek (pracovní neschopnost zaměstnance trvala alespoň šest měsíců, zaměstnanci náleželo nemocenské, nebyla uplatněna žádost o plný nebo částečný invalidní důchod, popř. žádost byla zamítnuta z jiných než zdravotních důvodů, byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav). Byla-li u osoby pobírající nemocenské v rámci řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity konstatována lékařem OSSZ plná/částečná invalidita, OSSZ vydala o této skutečnosti správní rozhodnutí a nemocenské mu přestalo být vypláceno. Za účelem zajištění hmotného zabezpečení v budoucnu si pak dotyčný podal žádost o plný/částečný invalidní důchod.

Zdroj: ČSSZ
www.helpnet.cz

Zveřejněno 12.12.2008 v 20:20 hodin