Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Zbavování způsobilosti v novém zákoníku nevyhovuje

Centrum advokacie duševně postižených a Liga lidských práv využily příležitosti veřejného připomínkového řízení k návrhu nového občanského zákoníku a připravily připomínky k jeho částem týkajícím se omezení a zbavení svéprávnosti, jakož i k institutu opatrovnictví člověka.
Na vypracování připomínek se podílelo dalších jedenáct organizací, které se věnují problematice práv osob s mentálním postižením či duševní nemocí.
Organizace společně usilují o to, aby nový občanský zákoník důsledně napravil nedostatky současné právní úpravy, která umožňuje nadužívání a zneužívání zásahů do způsobilosti k právním úkonům. Reforma by měla zajistit také naplnění textu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR podepsala. Ta například předpokládá, že k úplnému zbavování způsobilosti k právním úkonům by vůbec nemělo docházet. Přednostně by měla být využívána jiná opatření, která umožní, aby osobám, které nejsou schopny se samostatně rozhodovat a činit právní úkony, byla poskytována podpora a pomoc. V České republice žije přitom přes 23 tisíc osob zcela zbavených způsobilosti k právním úkonům a téměř 4 tisíce osob, jejichž způsobilost byla omezena.
Celkem 53 připomínek k návrhu zákona podepsaly také organizace QUIP - Společnost pro změnu, Česká asociace pro psychické zdraví, občanské sdružení Kolumbus, občanské sdružení SELF HELP Ústí nad Labem, o.p.s. SYMPATHEA, občanské sdružení Fokus Praha, společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, občanské sdružení Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Asociace průvodců v problematice rizikového chování, občanské sdružení Proutek a Centrum adiktologie. Připomínky podpořila rovněž Národní rada zdravotně postižených ČR..
"Na připomínkách a našich návrzích, které předkládáme ministerstvu, jsme společně s partnery pracovali téměř čtyři měsíce a detailně je diskutovali. Zájem a široká podpora organizací, které se zabývají duševně nemocnými a jejich právy, svědčí o tom, že náš návrh skutečně odráží potřeby osob, kterých se týká. Věříme proto, že ministerstvo se jimi bude zodpovědně zabývat," uvádí Jana Marečková, právnička MDAC a Ligy.
"Návrh se připojuje k reformním snahám v oblasti opatrovnictví na celém světě. Společným cílem bylo v co nejširší míře zrovnoprávnit osoby s postižením v oblasti právního jednání a vytvořit funkční systém podporovaného rozhodování bez zásahů do jejich práv a svobod," doplňuje Maroš Matiaško, právník MDAC a Ligy.
Připomínky směřují zejména k nápravě následujících nedostatků:
  • návrh nevhodně upravuje alternativní opatření k uplatňování způsobilosti k právním úkonům; ta by měla být využívána přednostně před opatřeními, která vycházejí z principu náhradního rozhodování,
  • návrh umožňuje, aby docházelo k úplnému zbavení způsobilosti k právním úkonům, což představuje neproporcionální zásah do základních práv,
  • návrh nedostatečně upravuje postavení, práva a povinnosti opatrovníků,
  • mechanismy kontroly opatrovníka a zapojení opatrované osoby do těchto mechanismů jsou upraveny nedostatečně,
  • návrh nepočítá s reformou procesních předpisů, která by měla jít ruku v ruce s reformou práva hmotného tak, aby všechna práva související s uplatňováním způsobilosti k právním úkonům, moha být efektivně realizována.
Bližší informace:

Jana Marečková, právnička MDAC a Ligy, tel: 545 210 446, mobil: +420 773 621 228.
Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC), www.mdac.info, podporuje lidská práva dospělých a dětí se skutečným či domělým mentálním či psychosociálním postižením. Zaměřuje se na oblast Evropy a střední Asie a používá právní nástroje k podpoře rovnosti a sociálního začleňování. Vizí MDAC je svět, v němž si lidé váží emocionálních, duševních nebo v učení spočívajících odlišností ostatních a respektují autonomii a důstojnost každého jednotlivce. MDAC má status přidružené organizace Rady Evropy.
Liga lidských práv je nevládní organizace, která pro zlepšení kvality a důstojnosti života prosazuje v české společnosti lidská práva za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických případů právní cestou, předkládání argumentů a řešení. Liga je členem Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) založené v roce 1922 v Paříži.

Zdroj: www.dobormysl.cz

Zveřejněno 05.10.2008 v 15:44 hodin