Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Technologie pro lidi s mentálním znevýhodněním

Jaké druhy technologií pomáhají lidem s mentálním postižením?
Asistenční technologie (AT) je zařízení nebo služba. Zařízení asistenční technologie je jakákoli položka, prostředek nebo výrobní systém, který se využívá ke zlepšení funkčních schopností osob s postižením. Služba AT pomáhá osobě s postižením vybrat si, pořídit si a používat nástroj asistenční technologie.
Elektronické a informační technologie (EaIT) zahrnují počítače a s nimi spojené zdroje, komunikační nástroje, jako jsou telefony, transakční přístroje, například bankomaty, prostředky přístupu k internetu, kancelářské kopírky a faxy.
Jak mohou být tato zařízení prospěšná pro lidi s mentálním postižením?
Kelker, autor tohoto seznamu, uvádí příklady užitku asistenční technologie. Obecně řečeno je prospěšná, pokud:
- umožňuje jedinci provádět funkce, které by nebyly jiným způsobem dosažitelné

- umožňuje jedinci přiblížit se ke standardům jinak nedosažitelným

- umožňuje přístup k jinak nedostupným programům

- zvyšuje odolnost a schopnost vytrvat a dokončit úkoly, které by jinak byly obtížně zvládnutelné

- umožňuje soustředění na studium nebo pracovní uplatnění spíše než na mechanické úkoly

-zprostředkovává lepší přístup k informacím

- podporuje zdravé sociální vztahy s vrstevníky a dospělými

- podporuje účast v nepříliš omezujícím vzdělávacím prostředí
Jak lidé s mentálním postižením tato zařízení používají?
 • Komunikace.
 • Osobám, které nemohou komunikovat pomocí hlasu, technologie velmi pomáhá. Pod pojmem augmentativní (zvýšená) a alternativní technologie si můžeme představit širokou škálu technologií od jednoduchých záznamníků až po počítačem realizovanou nebo syntetizovanou řeč.
 • Pohyblivost.
 • Jsou k dispozici pomůcky od jednoduchých po složité, počítačem ovládané kolečkové židle a další prostředky umožňující pohyb. Prospěšné jsou pomůcky pomáhající při orientaci v prostoru a zastávající roli průvodce. K tomuto účelu se také používají instruktážní počítačové systémy a roboti.
 • Ovládání běžných přístrojů a zvládnutí každodenních situací.
 • Asistenční technologie pomáhá lidem s vážným nebo kombinovaným postižením ovládat elektrické přístroje audio/video zařízení (např. video, DVD nebo CD přehrávač) a také zvládat základní dovednosti, jako je odmykání a zamykání dveří.
 • Běžné denní činnosti.
 • Asistenční technologie pomáhá lidem s postižením úspěšně zvládat každodenní činnosti:

  - jídelní přístroje zajišťují osobám, které potřebují u jídla asistenci, větší samostatnost

  - nápovědné přístroje mohou pomoci osobám, které mají problém dokončit úkol nebo si zapamatovat postup kroků při činnostech, jako je stlaní postele nebo užívání léků

  - instruktážní videomateriály jsou prospěšné při zvládání praktických dovedností, jakými jsou nákup, placení složenek nebo používání bankomatů
 • Vzdělávání.
 • V oblasti vzdělávání se technologie používá při podpoře komunikace, každodenních aktivit a samotného procesu vzdělávání. Počítačem asistovaná výuka může pomáhat v mnoha oblastech například při rozpoznávání slov, matematice, pravopisu i sociálním chování. Ukázalo se, že počítače mohou být užitečné při navazování kontaktu s vrstevníky.
 • Zaměstnanost.
 • Technologie, jako například videotrénink, se využívá pro přípravu na zaměstnání a nácvik pracovních dovedností, dále pak při osvojování si vhodného chování a rozvíjení sociálních vztahů v práci. Instruktážní systém využívající audiokazety nebo nápověda založená na počítači se pomáhají jedinci dokončovat úkoly. Počítačové instruktážní systémy pomáhají lidem lépe si rozvrhnout práci a organizovat čas.
 • Sport a volný čas.
Hračky opatřené vypínači a jinými nástroji usnadňují dětem hru. Počítačové hry a videohry nabízejí dětem možnost sblížit se s vrstevníky a pomáhají jim rozvíjet kognitivní a koordinační dovednosti. Speciálně vytvořený software a internet usnadňuje lidem s mentálním postižením přístup k síti. Cvičení je možné podpořit videotechnologiemi.
Jaké se objevují překážky při využívání těchto zařízení?
Výzkum provedený společností The Arc ukázal, že dvě hlavní překážky jsou nedostatek informací o dostupnosti přístrojů a jejich cena. Dále pak nedostupnost hodnocení, omezený přístup ke kurzům a komplexnost přístrojů.
Cílem snahy zprostředkovat asistenční technologie je princip univerzálnosti, přesto je třeba stále zlepšovat kognitivní (poznávací) přístup. Univerzálnost zaručuje, že zařízení bude moci být využíváno všemi lidmi bez nutnosti úprav. Příkladem kognitivního přístupu může být používání počítačového programu. Jedinec s postižením potřebuje, aby instrukce na monitoru zůstávaly dostatečně dlouho a poskytly mu dostatek prostoru pro zvážení dalšího kroku. Neměl by chybět dostatek času na vytáčení čísel na telefonu, například při dobíjení kuponu do mobilního telefonu nebo provádění plateb. Vzhledem k tomu, že škála vzdělávacích a praktických dovedností je u lidí s postižením samozřejmě velmi široká, je obtížné vyvinout technologii univerzálně použitelnou pro všechny.
Mají školy povinnost zajistit studentům asistenční technologie?
V USA zákon o vzdělávání osob s postižením např. požaduje, aby se AT využívaly při tvorbě individuálních vzdělávacích programů. Pokud student se speciálními potřebami potřebuje technologie k dosažení vzdělávacích cílů, školský úřad by měl a) definovat jeho potřeby, b) zajistit potřebné technologie, c) koordinovat užití technologie s ostatními terapeutickými postupy, d) zajistit výcvik efektivního využití dané technologie pro uživatele, jeho rodinu a zaměstnance školy.
Pokud individuální vzdělávací plán předepisuje využití technologie i při domácí přípravě, aby bylo dosaženo optimálních výsledků, je škola povinna tyto technologie zajistit. Zakoupí-li je škola, jsou jejím majetkem a student je může využívat jen po dobu studia na této škole.
Další zdroje informací a pomoci (v USA)


The Alliance for Technology Access (ATA) (www.ataccess.org) provozuje síť středisek poskytujících informace a podporu služeb pro děti a dospělé osoby s postižením.


The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) (http://ataporg.org/index.asp) podporuje státní AT programy v realizování zákona o asistenčních technologiích.


The Beach Center on Disability, University of Kansas (http://www.beachcenter.org).


The Coleman Institute for Cognitive Disabilities (www.colemaninstitute.org).
Zdroj: The Arc - Technology for People with Intellectual Disabilities, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad Lucie Steinhauserová, korektury Dagmar Brejlová

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1578

Zveřejněno 21.07.2008 v 08:48 hodin