Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Otázky kolem vzniku a léčení autismu

Autismus je záhadná duševní choroba. Objevuje se nečekaně, po víceméně normálním dětství probíhajícím bez vývojových abnormalit, které jinak bývají poměrně jasnými ukazateli těžké mentální retardace nebo mozkové obrny. Děti ve věku osmnácti měsíců až dvou let nenaplňují vývojové mezníky, zhoršuje se komunikace mezi rodiči a dětmi. Děti s autismem často neumějí navázat oční kontakt s rodiči a jejich řečový projev je omezený. Bývají náchylné k výbuchům vzteku nebo se uchylují k mechanicky se opakujícímu chování, například kývání, nebo stále dokola vypínají světla v místnosti a podobně. Projevy autismu bývají různé. Hlavními rysy jsou nedostatečná smyslová integrace, nedostatečně rozvinuté emocionální reakce (nezájem se rychle mění ve vzrušení) a omezená schopnost komunikace. Autistické děti jsou málokdy schopné vést samostatný život bez intenzivní nápravné výchovy, oddané péče rodičů a někdy ústavní péče a podávání léků.
Na léčbu autismu neexistuje účinná medikace. Léčba pouze tlumí projevy nemoci, ačkoli rodiče zpravidla trvají na programech podporujících "zlepšení chování", "smyslovou integraci" a podobně. I proto lékaři a odborníci na vývoj reagovali na tvrzení průkopníka léčení autismu Bernarda Rimlanda skepticky. V 70. letech začal publikovat výsledky výzkumu, které ukazovaly, že autismus by mohl být podstatně zmírněn úpravami stravování a speciální výživou.
Podstatou jeho přístupu bylo vyloučení cukru a umělých přísad v kombinaci s doplňky výživy, především vitaminem B6 a hořčíkem. Později přidal dimethylglycin (DMG) a léčbu na kvasinkovou infekci. Mnoho rodičů potvrzuje úspěch jeho postupu, ale alternativní léčba autismu se začala prosazovat teprve nedávno. V současné době odborníci dosahují lepších a trvalejších výsledků. K dispozici je více testů zjišťujících abnormální metabolické dráhy. Lékaři, kteří mají s testováním těchto dětí zkušenost, začínají dospívat k podobným závěrům. Rozšiřují se standardizované postupy. Přístup k léčbě k autismu přestává být postupem pokusu a omylu.
Tento kvalitativní skok v našem porozumění autismu byl umožněn několika událostmi. Výzkumníci se totiž dlouhou dobu domnívali, že autismus byl z neurologického hlediska zabudován v mozkových obvodech postižených dětí. Mnozí se domnívali, že komplexní změť spojů v mozku představuje část genetického dědictví autistických dětí. Naopak nový model nám pomáhá porozumět tomu, jak jsou některé děti náchylnější k rozvoji autismu, proč Rimlandova terapie, jak se zdá, některým dětem pomáhá a jak můžeme poskytnout naději a pomoc dalším.
Nový model vzniká z nového medicínského pochopení vztahů mezi nervovým a imunitním systémem. Tradičně se teoretici dívali na tyto dva systémy jako na oddělené. Současný názor je však spojuje, vnímá je jako síť systémů přijímajících a reagujících na vnější podněty. Například podněty, které vnímáme naším smyslově-nervovým systémem - stres či láska - mají bezprostřední negativní nebo pozitivní dopad na imunitní obranu. Podobně události probíhající v imunitním systému jako alergické reakce nebo horečka objevující se společně s infekcí mají přímý dopad na schopnost soustředit se, podmiňují náladu, omezují hranici únavy. Domníváme se, že děti s autismem trpí nedostatečnou smyslovou integrací. Z nových výzkumů vyplývá, že jejich imunitní systém patrně trpí přetížením.
Nové studie nyní ukazují, že děti s autismem v různé míře trpí poruchami imunitního systému a metabolických procesů. Z krevního profilu vyplývá, že většina těchto dětí má vysoký stav aktivace a dysregulace imunitního systému. Vyskytují se různé potravinové alergie, zvláště na gluten a mléko, což odpovídá výrokům rodičů autistických dětí, že symptomy nemoci mizí ruku v ruce se specifickými dietami.
U některých dětí se symptomy vyvinou po řadě infekcí dýchacích cest léčených antibiotiky (zasaženy bývají především průdušky). Matky uvádějí, že bývají bezmocnými svědky progresivní degradace mozku dětí, která jako by byla způsobená neznámými mikroby, toxinem či nedostatkem vitaminů.
Proč jsou některé děti zvýšené citlivě na působení vnějších či vnitřních vlivů, zatímco jiné mohou neomezeně konzumovat sladkosti, koka kolu a smažená kuřata? Odpověď možná najdeme v genetickém kódu. Některé studie začínají poukazovat na chromozomální abnormality u autistických dětí, které procházejí celými generacemi. Jedná se o genovou sekvence ve specifickém místě, kde je kódována imunita. Je tedy možné, že děti s autismem jsou geneticky předurčeny k rozpadu imunitního systému. Ten obratem iniciuje autoimunní útok na kritické oblasti mozku, které řídí pozornost, náladu a řeč.
Nejpádnější důkaz pro tuto náročnou teorii poskytuje nový výzkum, který provádí imunolog Sudhir Gupta na Kalifornské univerzitě v Irvine. Když shledal, že se u řady dětí s autismem projevují nedostatečné imunitní odezvy, začal dobrovolníky léčit nitrožilními infuzemi gamaglobulinu a polévkou posilující imunitu, jejíž základní složkou je dárcovská krevní plazma. Mnoho dětí dospívá do stavu vyrovnanějšího ladění, lépe se soustředí a i mluví. Jedno z dětí začleněné do výzkumu se dokonce projevuje zcela normálně, dochází do běžné školy a věnuje se kolektivním sportům. Jen málo z testovaných dětí nezaznamenalo ani částečnou odezvu na toto imunologické "posílení". Na Kalifornské univerzitě a Lékařské fakultě v Harvardu se připravují další testy. Kromě jiného pokračuje výzkum možnosti používání různých medikací.
Bez ohledu na to, zda se terapie autismu gamaglobulinem zcela osvědčí či nikoli, je již nyní zřejmé, že faktory ovlivňující imunitní systém je při autismu nutno sledovat. Jedná se o vitaminy ovlivňující imunitu, minerály a další doplňky výživy, například esenciální mastné kyseliny. Samozřejmě je třeba sledovat potravinové alergie významně zasahující do imunitního systému; kvasinky, viry a bakterie, které spouštějí imunitní hyperaktivitu, a chemikálie a těžké kovy narušující imunitní reakce. Lékaři zabývající se negativním vlivem chemických látek v prostředí na lidský organismus zjistili, že většina matek dětí s autismem byla v těhotenství vystavena působení barev a laků, pesticidů, žila v prostředí, kde byl nový nábytek a koberce, výjimkou není výskyt toxických látek na pracovišti. Vystavení plodu v těhotenství takovýmto vlivům by tedy mohlo být hlavním spouštěčem.
Klíčem k základnímu a postupnému léčebnému působení na autismus jsou specifické testy (viz dále). Efektivní léčba přestává být záležitostí šťastné náhody.
Faktory, které mohou spouštět autismus
Prostředí: olovo, kadmium, hliník, antimon, rtuť, chemikálie jako formaldehyd, toluen a podobně
Strava: nedostatek vápníku, hořčíku, železa, vitaminu B6 nebo B1,antioxidantů, glutathionu, esenciálních mastných kyselin a jiných potravinových doplňků
Metabolické: nedostatečná detoxifikace ledvinami, hypoglykemie, plísně, prach, pyl, abnormality v režimu aminokyselin, nedostatek fenosulfotransferázy, syndrom "renální propustnosti"
Alergické: potraviny (zvláště gluten a kasein), potravní barviva a aditiva
Střevní: syndrom netěsnosti střev, nedostatečná absorpce, přebytek kvasinek, neúplné strávení proteinů, bakteriální toxiny, parazitální infekce
Imunologické: očkování, virové infekce
Testy používané při procesu léčby autismu
imunitní profil (specializovaný na autismus)
virové titry
hladiny minerálů a vitamínů
potravinové alergie (krevní a pokožkové testy)
obranná tělíska antiglutenová a antikaseinová
hladiny antioxidantů
aminokyseliny v moči
testy stolice na parazity, bakterie, kvasinky
průchodnost střev
peptidy v moči
organické kyseliny v moči
analýza vlasů
profil ledvinové detoxikace
genetické zkoušky
chemická obranná tělíska
kvasinky v krvi a pokožce
Zdroj: Ronald L. Hoffman - Autism s využitím textu Clincial Assessment for Children with Autism and Related Disorders, Clincial Assessment for Children with Autism and Related Disorders, Autism Research Institute, publikováno s laskavým svolením autora, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Ivan Pergler, korektury Dagmar Brejlová, redakční spolupráce Hilary St. Jonn

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1073

Zveřejněno 18.07.2008 v 18:03 hodin