Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Autismus a ABA

Děti s autismem a s ostatními neuropsychickými poruchami by v ideálním případě měly být v péči pediatra, který má zkušenost s léčbou těchto poruch, a zároveň by měly pravidelně docházet na kontrolu k dětskému neurologovi. Stejně tak je i nutná léčba a pravidelná kontrola ergoterapeuty, fyzioterapeuty, logopedy a psychology.
Řada dětí s autismem a dalšími neuropsychickými poruchami nenavazuje oční kontakt nebo neumí jednat podle pokynů. Rodiče se proto nezřídka obávají, zda jejich dítě nemá poruchu sluchu. Většinou tomu tak není, ale pro jistotu je u dětí s autismem vhodné provést jeho kontrolu.
Jako nejúčinnější způsob zvládání problémového chování u dětí s autismem a dalšími neuropsychickými poruchami se jeví aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v kombinaci s léky.
Programy ABA začínají vyhodnocením chování. Je důležité proto, aby zásah do chování odpovídal konkrétnímu problému. Je třeba správně vymezit čtyři okruhy:
1. Definovat problém chování v behaviorálních pojmech (pojmy popisující chování).
2. Popsat, jak často se problémové chování objevuje či jak dlouho trvá.
3. Vysledovat, co předchází danému problému.
4. Poznamenat si důsledky.
Definování problémového chování v behaviorálních pojmech znamená použít charakteristik chování, u kterých je možné změřit četnost jejich výskytu. Například uvádí-li rodič, že dítě je agresivní, nejedná se o behaviorální pojem, protože agresi není možné změřit. Naproti tomu behaviorálním pojmem je bití sourozence, jelikož je možné toto chování sledovat i zaznamenat, jak často se objevuje.
Popsat četnost výskytu či délku problémového chování znamená vymezit typické projevy chování v průběhu krátkého časového období, například počet záchvatů vzteků, které má dítě během jednoho dne, schopnost dítěte vydržet u jedné činnosti a podobně. Jakmile jsou vymezeny základní okruhy, můžeme začít zasahovat do chování a přitom pokračovat ve sledování četnosti výskytu problémového chování. Po nějaké době je vhodné porovnat četnost výskytu problémového chování oproti výchozímu stavu, abychom viděli, zda jsou zásahy do chování účinné. Neprokáže-li se jejich účinnost, je třeba zkusit jiný přístup.
Uvádění okolností předcházejících výskytu problémového chování znamená zaznamenat, co se děje bezprostředně před tím, než se problémové chování objeví. Má-li dítě záchvaty vzteku poté, co mu rodič něco odmítne, situaci odmítnutí považujeme za spouštěč problémového chování.
Dále je třeba poznamenávat si důsledky problémového chování. Vrátíme-li se k předchozímu příkladu, je důsledkem chování rodiče. Ustoupí-li a podvolí-li se přání dítěte, ústupek je důsledkem. Samozřejmě si nemůžeme nepoložit otázku, co dítě udělá příště, až rodič řekne "ne".
Dalším krokem programu ABA je zásah do chování. Problémové chování bývá spojováno s extrémy, například agresí či výbuchy hněvu. Obsahuje však i "nedostatky chování", tj. nedostatek pozornosti, nerespektování pokynů; selektivní mutismus; chybějící dovednosti přiměřené věku, jako jsou hygienické návyky, schopnost se oblékat, samostatně se najíst; dále poruchy napodobování; problémy s motivací, plachost, neschopnost spolupracovat při hrách, depresi, omezenou činorodost, uzavření se do sebe.
Příklady extrémů v chování jsou nepřiměřený pláč, hyperaktivita, stereotypní pohyby či ritualizované jednání (kývavé pohyby), sebezraňující jednání (bouchání hlavou), tiky, fobie, lhaní a krádeže.
Obecně můžeme říci, že při výskytu extrémního chování se snažíme vymyslet účinný zásah, aby extrémů ubylo. Naopak jde-li o nedostatek chování, usilujeme o nalezení účinné intervence, která by vhodné chování pomohla rozvíjet. Jestliže tedy dítě pláče, aby dostalo, co chce, mohli bychom použít program ABA k tomu, abychom dítěti dali to, co chce, použije-li "vhodný způsob komunikace". Jestliže se vhodné chování neobjevuje dostatečně často, je nutné usilovat o zvýšení jeho četnosti. V obou případech se vhodného chování dosahuje učením.
Posledním krokem programu ABA je posílení změn v chování. Jakmile se nám podaří úspěšně zasáhnout a změnit chování dítěte, je nutné sledovat, zda je změna trvalá a zda ji dítě umí aplikovat i v jiných situacích. Používají-li se k posílení správného chování materiální odměny, například sladkosti či dárky, je zapotřebí tyto odměny postupně odstraňovat a snažit se využívat spíše přirozenější prostředky, například pochvalu.
Autor: Gary Brown, Ph. D


Zdroj: publikováno s laskavým svolením autora z webu ABA 4 Autism.com, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Marie Nováková, korektury Dagmar Brejlová, redakční spolupráce Hilary St.Jonn

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1178

Zveřejněno 18.07.2008 v 18:03 hodin