Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Hipoterapie alternativně...

Hipoterapie je uznávaná léčebná metoda, která zejména u chorob nervového původu, zaznamenává pozitivní výsledky. V podstatě jde o kontakt koně s člověkem, při čemž u člověka dochází k ozdravnému procesu. Mnohé hypotézy tento fenomén zdůvodňují, ale nejsou dostatečně přesvědčivé. Domnívám se, že jde o stejný jev, který v různých případech popisuji na www.miroslavprovod.com, přenos kosmické energie prostřednictvím kontaktů aury. Hmota koně představuje větší energetický zdroj než zdroj hmoty člověka, tedy platí, že mezi oběma zdroji dochází k vyrovnání energetických potenciálů - člověk získává od koně energii což se projeví zvyšováním elektrického napětí na buněčných membránách.
Způsob jakým se hipoterapie provádí není dokonalý, čas pro přesun energie je příliš krátký, pro vyrovnání energetických hodnot obou zdrojů (koně a člověka) je zapotřebí času několika hodin. Jako optimální řešení se jeví umístění lůžka v prostoru aury koně (asi do jednoho metru od koně), na kterém by pacient spal potřebný počet nocí. Více účinné by bylo umístění lůžka mezi koně dva.
Léčení pobytem v auře větších energetických zdrojů není nic nového, s podobnými případy se setkáváme v dávné i pozdější historii. Stejně fungovaly všechny megalitické stavby, krále Davida léčili tak, že ho na noc uložili mezi dvě mladé dívky, v antice aplikovali kněží léčbu chrámovým spánkem. Na uvedených webových stránkách uvádím více dalších případů o přenosu energie mezi různými zdroji.
Prověření léčebného efektu hipoterapie který doporučuji, nevyžaduje nic náročného, postačí k tomu jedno lůžko a dřevěné (ne kovové) zábradlí, aby nedošlo k tělesnému kontaktu pacienta s koněm. Každý kdo se hipoterapií zabývá snadno vyhodnotí výsledky prodlouženého pobytu v koňské auře.
2007-06-17

Miroslav Provod

P.S. webové stránky jsou pouze v anglickém jazyce. Každému zájemci o českou verzi ji rád zašlu.
Dobromysl.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 3 názory)


04.10.2008 v 13:25Ing. Věra Lantelme, DiS.

Chtěla bych zde zdůraznit, že hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající 3rozměrný pohyb koňského hřbetu k terapii pohybových poruch. Metoda, kterou p. Provod provádí, není hipoterapií a doporučuji nalézt jiný název. Hipoterapie je jasně definovaná a podle reakce čtenářky došlo ke zkreslení významu a účinku metody hipoterapie jako takové. Více o hipoterapii se můžete dočíst na www.os-svitani.cz.


20.08.2008 v 09:51Miroslav Provod

Nové poznatky
V pokračujícím výzkumu jsem postupně dospěl k poznatku, že fenomén, který popisuji jako "Kosmická energie" je v podstatě statická elektřina. Statická elektřina je sice známý jev, ale není dosud zcela prozkoumán. Projevy statické elektřiny působí v mnoha průmyslových provozech i jiných naprosto odlišných prostředích.
Statickou elektřinu nelze spolehlivě identifikovat, avšak výsledky elektrostatického výboje jsou zcela zřetelné. Statická elektřina je elektrický náboj vyvolaný elektronovou nerovnováhou na povrchu materiálu. Pojem "statická" je proto nevhodně zvolený. Neznamená totiž klid, ale v podstatě poukazuje na síly uplatňované neměnným elektrickým polem na nabité objekty. Rovněž název elektřina je zavádějící, "obě" elektřiny mají odlišné vlastnosti.
Nevyváženost povrchového náboje napovídá, že objekty vykazují přitažlivé nebo odpudivé síly. Je všeobecně známo, že statická elektřina vzniká třením různorodých látek. Tento poznatek mne inspiroval ke sledování a poté k výzkumu vodních pramenů i dalších vodních toků. Dospěl jsem tak k dosud neznámým vlastnostem statické elektřiny.
Jsou to tři energetické složky - aura, zóny a interzóny, které specifikuji v článku "Diagrams". Průtokem vody a jejím třením o horninu vzniká dosud neupřesněná energie pole; dostupnými přístroji není měřitelná. Tato energie vychází na povrch země a prostupuje kovy, betonem i dalšími těžko prostupnými materiály. Náboj přenesený kontaktním elektrizováním je uskladněn na povrchu každého objektu. A čím větší je jeho povrchová plocha, tím více náboje na ní může být uloženo.
Jsem si vědom toho, že vše, co jsem zveřejnil a budu ještě popisovat, je pouze malá nápověda k tomu, co musí být prozkoumáno. Jako příklad mohu uvést poznatky z experimentování se skupinami kondenzátorů. Prvním poznatkem bylo, že jejich náboje vykazují tři energetické složky, a změnami velikosti náboje lze jimi manipulovat. Dále jsem zjistil, že kontaktem aury více kondenzátorů se vytvoří společná aura, jejíž objem se rovná součtu objemů více kondenzátorů. To ale neplatí ve všech případech, proč tomu tak je - zatím nevím.
Stejně jako kondenzátory, má svůj náboj i veškerá hmota a platí, že vzájemným kontaktem aury dochází samovolně k vyrovnání velikosti nábojů. To ale zdaleka není vše. Každá hmota má své specifické chemické vlastnosti a kontaktem aury různých hmot se pak tvoří chemické vlastnosti jiné. Lze si vůbec představit astronomické číslo, které z kombinací vyplyne?
Nic ze zde uvedeného nejsou výmysly, pouze přejímám zkušenosti budovatelů Stonehenge i jiných megalitických staveb. Nikdo nebude pochybovat o existenci statické elektřiny v dávných dobách, proto také z tohoto hlediska je nutné hodnotit původ megalitických staveb.
Jako nejzávažnější poznatek výzkumu pokládám skutečnost, že pomocí kondenzátorů lze manipulovat napětím na buněčných membránách organismů. Zde rovněž platí, že přenášenou energii lze podle potřeby chemicky upravit. Z důvodu možného zneužití se o tomto jevu nebudu rozepisovat.
Výzkum kosmické energie lze urychlit, přestanou - li skeptici její existenci zpochybňovat a odvracet tak pozornost od jejího dalšího výzkumu.


29.01.2008 v 23:01Renata

Váš článek mě zaujal a měla bych zájem o český překlad Vašich stránek. Mám postiženého syna, hipoterapii znám jen jako ježdění na koni, kterou pravidelně syn absolvuje, ale způsob popisovaný v článku neznám. Děkuji


Zveřejněno 27.12.2007 v 08:52 hodin