Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Práva zdravotně postižených při letecké přepravě

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se zapojilo do projektu "Co je a není diskriminace", jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice diskriminačního jednání zejména ve spotřebitelské oblasti. V postavení spotřebitele se zákazník ocitne i tehdy, kupuje-li letenku u letecké společnosti. Stejně jako v jiných spotřebitelských vztazích i zde je podnikatel povinen dodržovat ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zajistit spotřebiteli právo na rovné zacházení, tzn. nediskriminovat jej např. z důvodu zdravotního postižení.
Cestování letadlem znamená pro zdravotně postižené osoby podstatně větší nesnáze a komplikace, než je tomu u ostatních cestujících. Tento problém si již dlouhodobě uvědomovaly odpovědné instituce Evropské unie. Částečně i na popud diskriminačních praktik nízkonákladového dopravce Ryaniar přijala proto EU nařízení č. 1107/2006, o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, které významně rozšiřuje práva zdravotně postižených osob v letecké přepravě.
Irská společnost Ryaniar v roce 2002 odmítla přepravit zrakově postižené pasažéry s odůvodněním, že více než čtyři handicapované osoby na palubě letadla nepřepraví, a za použití invalidního vozíku si dokonce nechala platit. Dle mluvčího evropského komisaře pro dopravu Michele Cercone nová pravidla usnadní cestování až 10 % ze 490 milionů občanů EU, neboť tato pravidla naprosto jasně určují, že žádná diskriminace už není možná. Všichni nyní budou mít povinnost se ujistit, že pro handicapované cestující už v letecké přepravě neexistují žádné překážky.
Cílem nařízení EU je zajistit osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace možnost využívat letecké přepravy způsobem srovnatelným s ostatními občany. Měla by jim také být prostřednictvím nezbytného personálu a vybavení poskytována na letištích a na palubách letadel pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. V zájmu sociálního začlenění by jim tato pomoc měla být poskytována bez dodatečných poplatků. Přestože se řada leteckých společností a letišť snaží poskytovat těmto cestujícím pomoc již dnes (např. Letiště Praha se snaží cestujícím s handicapem vyjít vstříc - nabízí např. orientační zvukový systém pro nevidomé. České aerolinie zase zajišťují asistenční služby při přepravě zdravotně postižených už řadu let. Aerolinky např. bezplatně přepravují doprovodné vodící psy nebo invalidní vozíky.) Neplatí to však univerzálně pro všechny společnosti a navíc tyto služby nejsou vždy poskytovány zdarma.
Na koho se dané nařízení vztahuje?
Oprávněnou osobou je osoba zdravotně postižená nebo osoba s omezenou pohyblivostí, tzn. každá osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jejího postižení (tělesného, zrakového, sluchového či starší občané, kteří nejsou schopni ujít dlouhé vzdálenosti). Povinným subjektem jsou na druhé straně všechna letiště a letecké společnosti zemí EU.
Jakých práv se mohou cestující domáhat?
Cestující mají právo na zajištění přepravy v rámci letištních hal (odbavení, přeprava od odbavovací přepážky k letadlu aj.), pomoc při nástupu a výstupu z letadla a uvnitř letadla, v případě přestupu na navazující spoj - cestující nesmí kvůli svému handicapu zmeškat navazující let, dále je zde také povinnost leteckých společností bez poplatku přepravit invalidní vozík nebo vodícího psa či povinnost letišť této skupině pasažérů zdarma invalidní vozíky či vodící psy půjčovat.
Kdy může dopravce postiženého odmítnout přepravit?
Kromě nařízením stanovených důvodů by cestující neměli být odmítnuti z důvodu zdravotního postižení. Odmítnout tyto pasažéry smějí dopravci jen :

1. za účelem splnění příslušných požadavků na bezpečnost stanovených mezinárodním či vnitrostátním právem,

2. pokud velikost letadla či jeho dveří nástup na palubu nebo přepravu reálně neumožňuje

Přiměřená alternativa:

V případě 1 - po odmítnutí rezervace je letecký dopravce povinen vynaložit přiměřené úsilí, aby navrhl dotyčné osobě přijatelnou alternativu.

V případě 2 - osobě, které byl odepřen nástup na palubu, musí být nabídnuto právo na proplacení výdajů.
Platnost nařízení
Dnem 26. 7. 2007 vstupuje v platnost jen část nařízení, podle níž nesmějí letecké společnosti a cestovní kanceláře odepřít postiženým cestujícím možnost učinit rezervaci nebo zakoupit letenku. Zbývající část nařízení pak začne platit dne 26. 7. 2008 a bude se vztahovat na výše uvedené služby.
Obrana cestujících při porušení jejich práv
Budou-li cestující poškození na svých garantovaných právech, mohou podat stížnost vedení příslušné letecké společnosti. Pokud jejich reakce nebude přiměřená mohou si stěžovat národním orgánům - řídícímu orgánu letiště, který je oprávněný ty, kdo stanovené podmínky neplní, postihnout.
Financování pomoci
Poskytovaná pomoc má být hrazena zvláštním poplatkem za užívání letiště. Tento poplatek má být přiměřený, odvozený od nákladů a transparentní. Má se rozdělit mezi letecké dopravce užívající letiště v poměru k celkovému počtu cestujících, které každý přepravuje z letiště a na něj.
Budoucí konstrukce letišť a letadel
Všechna letiště a dopravci jsou povinni zajistit, aby letiště a letadla byla navrhována, stavěna a vybavena tak, aby umožňovala přístup zdravotně postižených.
Pozn. redakce: SOS zřídilo již na počátku července antidiskriminační telefonickou linku - když spotřebitel zavolá na telefonní číslo 222 762 222, může nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním, se kterým se setkal, a také se zde může dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit. Volat na tuto linku mohou lidé non stop za cenu běžného tarifu, takže z kteréhokoli místa v České republice zaplatí cenu místního hovoru.

http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=2341508

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 11.10.2007 v 13:13 hodin