Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Změny v zákoně o sociálních službách

Prezidentův podpis nás dělí od účinnosti zákona o tzv. reformě veřejných financí. Jeho součástí je úprava zákona o sociálních službách: přinášíme přehled hlavních změn.
Příspěvek na péči
Nový § 14a,odst. 1): Příspěvek [na péči] se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova, nebo je ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
V § 21 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c: [příjemce příspěvku na péči je povinen] písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kdo osobě poskytuje pomoc a jakým způsobem, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o příspěvku, pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti o příspěvek; ve lhůtě do 8 dnů je povinen písemně ohlásit také změny týkající se zajištění pomoci. Tyto povinnosti plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
V § 21 se doplňuje odstavec 4: Výplata příspěvku se zastaví, jestliže příjemce příspěvku nesplní oznamovací povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. c), a to ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě 8 dnů. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta uplynula. Výplata příspěvku se obnoví od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oznamovací povinnost splněna.
Druhy sociálních služeb
Následná péče se mění z pouze terénní na terénní a ambulantní: poskytuje tedy i stravu a ubytování. Vznikají zařízení následné péče.
Působnost veřejné správy
Kraj (§ 95 písm g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
§ 101a: K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
Výši dotace kraji stanoví ministerstvo na základě procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok.
Procentní podíl kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb ministerstvo stanoví na základě podílu kraje na:

a) celkovém ročním objemu vyplácených příspěvků v případě dotace na poskytování služeb sociální péče,

b) celkovém počtu obyvatel v případě dotace na poskytování služeb sociální prevence a sociálního poradenství.
Kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
§ 116 písmeno d): uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110.
§ 116 odstavec 7: Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.
Pokud není v zákoně uvedeno jinak, tyto změny nabudou účinnosti 1. ledna 2008.
Užitečné odkazy
Zákon o sociálních službách
Změny v sociální oblasti

Article URL: http://socialnirevue.cz/item/zmeny-v-zakone-o-socialnich-sluzbach
www.helphent.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 01.10.2007 v 15:05 hodin