Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Dávky státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Od 1 roku věku dítěte bez posouzení zdr. stavu

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Komu je určen příspěvek na péči?
Příspěvek na péči bude náležet těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.
Kam se obrátit s žádostí o příspěvek na péči?
O příspěvek bude možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.
Kdy bude možné nejdříve podat žádost o příspěvek na péči?
Žádost o příspěvek lze podat nejdříve k 1. lednu respektive 2. lednu 2007. Řízení o příspěvku by nemělo obecně trvat déle než 90 dní. Příspěvek bude tedy oprávněným příjemcům vyplacen pravděpodobně nejpozději v březnu až dubnu, a to zpětně až k datu (měsíci) podání žádosti. V současné době je vyplácen příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. V těchto případech bude příspěvek na péči přináležet ze zákona bez nutnosti podat žádost a bude vyplacen již v lednu 2007. (blíže vysvětleno u otázky týkající se změn od 1. ledna 2007)
Jakou hodnotu má příspěvek na péči a bude se jeho hodnota nějak měnit?
Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících stupni závislosti osoby a dále jsou rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé.
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
  • 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
  • 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Na co mohu příspěvek na péči použít?
Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy "spotřebován" jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, která není poskytovatelem sociální služby.
Je příspěvek na péči považován za příjem?
Nikoliv. Podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se příspěvek na péči nepovažuje za příjem.
V jakém postavení bude můj rodinný příslušník nebo jiná osoba, která mi bude poskytovat péči?
Osoba, která je příjemcem označena, že bude zabezpečovat péči, si pak může od příslušného OÚ vyžádat potvrzení o této skutečnosti. Potvrzení může uplatnit vůči příslušné OSSZ pro účely zápočtu doby péče jako náhradní doby pro účely výpočtu důchodu a vůči příslušné pobočce zdravotní pojišťovny pro účely uznání statutu tzv. "státního pojištěnce", kdy zdravotní pojištění hradí za osobu stát. ČSSZ í hodnotí, zda uzná rozsah péče tak, aby byla doba péče započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. To vše platí v případě, že osoba se neúčastní jiným způsobem na sociálním a zdravotním pojištění. Pozor, příspěvek na péči není považován za příjem a tudíž nelze předpokládat, že z jeho hodnoty pak bude vypočítáván důchod. Kolik osob může pečovat o jednotlivce? Je zde stanoveno nějaké omezení? Počet osob není zákonem omezen. Z hlediska účasti na důchodovém pojištění se uznává vždy jen jedna osoba, která zabezpečuje péči.
Jaké změny nastanou s účinností zákona pro osoby, které pobírají příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu?
Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. V těchto případech příspěvek na péči bude přiznán bez toho, aniž by o něj osoba musela žádat a obdrží jej již za leden 2007. PPOB bude odejmut k 31. 12. 2006.
Zveřejněno 25.07.2007 v 07:39 hodin