Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Výjimky ze zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací

Výjimky z povinnosti placení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice a jejich úseků motorovými vozidly jsou taxativně uvedeny v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (§ 22).
Placení poplatku nepodléhá užití dálnice, rychlostní silnice a jejich úseků motorovými vozidly používanými k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly přiznány výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, pokud držitelem motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká; za stejných podmínek platí osvobození i pro vozidla užívaná k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo homeblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla,*
*Poznámka: Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby, nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům. Neoprávněným zvýhodněním těchto zdravých občanů by naopak mohlo dojít k porušení Listiny základních lidských práv.
Pro Vaši informaci uvádíme, že nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky, že policisté při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno kupónem (tzv. dálniční známkou), jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití dálnic a silnic pro motorová vozidla, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo kupónem (dálniční známkou - např. desetidenní).
 • Celý text najdete na serveru Ministerstva dopravy: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Silnice+dalnice+mosty/Zpoplatneni_dalnic_a_rychlostnich_silnic/Vyjimky_ze_zpoplatneni/
 • Z uvedeného vyplývá, že pokud majitelem vozidla není dítě s průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo osoba jí blízká, musíte mít dálniční známku.
  Osoby blízké jsou vymezeny v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v §24
  § 24 Osoby blízké
  Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů.
  § 20 Dítě
  (1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
  Zveřejněno 25.07.2007 v 07:39 hodin