Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Výkon vedlejší činnosti z důvodu péče o osobu od 1. 1. 2007

Od 1. ledna 2007 se v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mění podmínky, za kterých je podle § 9 odst. 6 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb. samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Tato činnost se považuje za vedlejší, jestliže OSVČ v kalendářním roce osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu jako důvod pro výkon vedlejší činnosti zaniká k 31. 12. 2006.
Dle přechodných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. se osoba, které náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, považuje od 1. 1. 2007 za osobu závislou na péči jiné osoby, pokud byla do 31. 12. 2006.

a) ve stupni I, částečně bezmocná

b) ve stupni II, převážně bezmocná

c) ve stupni III, úplně bezmocná; za závislou osobu ve stupni III se považuje i dítě, které bylo do 31.12.2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.
Chce-li být OSVČ pro účely placení záloh na pojistné na důchodové pojištění od měsíce ledna 2007 považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV, je třeba oznámit a doložit výše uvedené skutečnosti příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 31. 1. 2007.
Pokud tak OSVČ neučiní, bude od 1. 1. 2007 považována pro účely placení záloh na pojistné za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost s povinností platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň ve výši 1.491,- Kč.
Skutečnost, že osoba, o kterou OSVČ pečuje, je ve stupni závislosti II, III nebo IV, je možné doložit zejména rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o příspěvku na péči a dále písemným potvrzením tohoto úřadu podle § 29 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb. Tímto potvrzením, které se vydává na žádost osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti, potvrzuje obecní úřad dobu této péče a uvádí v něm stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Stupeň závislosti může být rovněž prokázán kopií posudku o stupni závislosti fyzické osoby, kterou je příslušný úřad práce podle § 9a odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, povinen zaslat na požádání okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů.
U osoby, které náleželo do 31.12.2006 zvýšení důchodu pro převážnou nebo úplnou bezmocnost poskytované Českou správou sociálního zabezpečení, postačuje čestné prohlášení s uvedením rodného čísla této osoby. Pokud zvýšení důchodu vyplácel jiný plátce (Ministerstvo vnitra, obrany nebo spravedlnosti), doloží se tato skutečnost rozhodnutím o zvýšení důchodu pro bezmocnost.
V případě péče o dítě, které je ve smyslu právní úpravy účinné do 31.12.2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, je třeba příslušným posudkem lékaře prokázat, že tento stav přetrvává i v roce 2007.
Dále je nutné doložit skutečnost, že OSVČ osobně pečuje o osobu závislou ve stupni II až IV. Tato skutečnost se dokládá především čestným prohlášením OSVČ, popř. osoby, o kterou OSVČ pečuje, nebo potvrzením podle § 29 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.
Pokud skončí osobní péče OSVČ o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV, je třeba tuto skutečnost oznámit příslušné okresní (v Praze Pražské) správě sociálního zabezpečení.

Autor: ČSSZ
Zdroj: *www.cssz.cz;ČSSZ
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 12.02.2007 v 16:29 hodin