Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Změny v sociálním zabezpečení v roce 2007

1. ledna 2007 se mění některé právní předpisy, které se vztahují k sociálnímu zabezpečení. Změny se týkají důchodového i nemocenského pojištění a také osob samostatně výdělečně činných.
Důchodové pojištění
Od nového roku se zvýší všechny důchody z českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny důchody, se zvýší o 100 Kč, tj. ze současných 1 470 Kč na 1 570 Kč. Výjimku tvoří základní výměra důchodů, která je vyplácená v dílčí výši (podle Koordinačních nařízení EU nebo mezinárodních smluv).
Procentní výměra důchodu se zvýší o 6,6 %, pokud byl důchod přiznán před 1. lednem 1996 nebo o 5,6 %, pokud byl důchod přiznán po 31. prosinci 1995. Za důchody přiznané před 1. lednem 1996 se považují i pozůstalostní důchody přiznané po osobě, které byl důchod přiznán před 1. lednem 1996, pokud nárok na tento důchod trval ke dni její smrti, nebo po osobě, která zemřela před 1. lednem 1996.
Zároveň se mění výše všeobecného vyměřovacího základu a redukčních hranic nutných pro výpočet důchodu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2005 činí 18 809 Kč. Aby upravené vyměřovací základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít přepočítací koeficient. Jeho hodnota bude činit 1,0707. Zvýšeny budou i tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu. První redukční hranice se zvyšuje z 9 100 Kč na 9 600 Kč, druhá redukční hranice z 21 800 Kč na 23 300 Kč.
Od ledna 2007 se o 6,1 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.
Od nového roku rovněž zanikne zvýšení důchodu pro bezmocnost, které dosud vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Místo něj budou lidé dostávat novou vyšší dávku = příspěvek na péči. Vyplácet ho budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příspěvek na péči nahradí dvě současné dávky - zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Výše příspěvku na péči se bude odvíjet od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nemocenské pojištění
Zaměstnanci
Od 1. ledna 2007 bude vyměřovacím základem zaměstnance (tedy částkou rozhodnou pro výpočet důchodu) úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a zaměstnavatel je zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Vyplývá to ze zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým zákoníkem práce.
Do vyměřovacího základu zaměstnance se nebude zahrnovat:


- náhrada škody podle zákoníku práce,

- odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů (např. zákoník práce),

- věrnostní přídavek horníků poskytovaný podle zákona č. 62/1983 Sb.,

- odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,

- jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,

- plnění poskytnutá po skončení zaměstnání, jde-li o plnění poskytnutá k životnímu jubileu nebo jinému výročí nebo k ocenění zásluh, a důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání.

- Takto stanovený vyměřovací základ se poprvé použije pro odvod pojistného na sociální zabezpečení za leden 2007.
Osoby samostatně výdělečně činné
Účast OSVČ na důchodovém a nemocenském pojištění v roce 2007 se bude řídit dosavadními právními předpisy. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2006 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 394 Kč měsíčně, po podání Přehledu za rok 2006 minimálně 1 491 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě SVČ hlavní i nadále vždy povinná.
Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do podání Přehledu za rok 2006 činit 558 Kč, po podání Přehledu za rok 2006 se bude jednat minimálně o 597 Kč. Tato osoba bude v roce 2007 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2007 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2006 ve výši zakládající účast na důchodovém pojištění, tedy alespoň 45 200 Kč.
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstane nadále dobrovolná. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2006 celkem 208 Kč měsíčně, u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak 83 Kč měsíčně. Po podání Přehledu za rok 2006 bude minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost 222 Kč měsíčně, u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost to bude 89 Kč.
Vyměřovací základ pro odvod pojistného (tedy částka rozhodná pro výpočet důchodu) bude nadále částka, kterou si OSVČ určí, nejméně však 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Takto stanovený vyměřovací základ ale nesmí být nižší než součin počtu kalendářních měsíců, ve kterých byla samostatná výdělečná činnost vykonávána, a minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude minimální měsíční vyměřovací základ až do dne, v kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2006, činit 4 709 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 1 884 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se vyměřovací základ alespoň v minimální výši stanoví pouze v případě, že za rok 2006 byla účastna důchodového pojištění.
Změna výše penále
Od 1. ledna 2007 se zaměstnavatelům i OSVČ sníží sazba penále z dlužného pojistného. Nově se bude jednat o 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, za který nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno. Pokud příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ povolí placení dlužného pojistné ve splátkách, penále z takového dluhu bude činit 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to od splatnosti první splátky dluhu.

Autor: ČSSZ
Zdroj: *www.cssz.cz;ČSSZ
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 11.02.2007 v 18:19 hodin