Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Kolik peněz a za jakých podmínek můžete získat?

Jako občané České republiky máte nárok na to, aby se o vás v těžkých životních situacích stát postaral. Přečtěte si v našem přehledu, kolik peněz a za jakých podmínek můžete získat.
Invalidní důchody
1. Plně invalidním se stáváte, jestliže vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla kvůli vašemu dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejméně o 66 procent.
2. Plně invalidní jste i tehdy, jestliže jste pro své zdravotní postižení schopen soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.
3. Částečně invalidním se stáváte, jestliže vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla kvůli vašemu dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejméně o 33 procent.
4. Částečně invalidní jste i tehdy, jestliže vám váš dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.
5. Invaliditu posuzuje posudkový lékař nebo komise okresní správy sociálního zabezpečení.
6. Procentní úbytek schopností se posuzuje podle platných vyhlášek. Lékař se přitom opírá o zdravotní dokumentaci vašeho ošetřujícího lékaře, může provádět i vlastní šetření nebo o ně požádat jiná zdravotnická zařízení.
7. Plný invalidní důchod je dávka důchodového pojištěni nahrazující ztrátu pravidelných příjmů.
8. Na plný invalidní důchod máte nárok, pokud jste se stal plně invalidním a máte potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (a přitom jste nesplnil podmínky nároku na normální starobní důchod) nebo pokud jste se stal plně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolám.
9. Potřebná doba pojištění pro plný invalidní důchod:

- Jste-li mladší 20 let, stačí vám doba pojištění kratší než jeden rok.

- Je-li vám 20 až 22 let, potřebujete dobu pojištění jeden rok.

- Je-li vám 22 až 24 let, dva roky.

- Je-li vám 24 až 26 let, tři roky.

- Je-li vám 26 až 28 let, čtyři roky.

- Jste-li starší 28 let, pět roků. V tomto případě se zjišťuje potřebných pět roků pojištění z posledních deseti kalendářních let před vznikem plné invalidity.
10. Potřebná doba pojištění se nevyžaduje, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
11. Plný invalidní důchod (stejně jako všechny ostatní důchody) se skládá ze dvou částí:

a) Základní výměra: v současné době činí 1400 Kč.

b) Procentní výměra: Nejprve se stanoví výpočtový základ. Do dob pojištění se vám započítají faktické doby pojištění (období, kdy jste si důchodové pojištění sám platil), náhradní doby pojištění (období, kdy jste si důchodové pojištění sám neplatil, ale stát tato období u vás registroval, jako byste byl plátcem) a takzvaná dopočtená doba (doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku; jste-li žena, pak důchodového věku, jako byste nevychovala žádné dítě). Dopočtená doba se vám nezapočítává, jestliže plná invalidita vznikla následkem vašeho úmyslného sebepoškození zdraví nebo vašeho úmyslného trestného činu. Výše procentní výměry činí 1,5 procenta výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění.
12. Plný invalidní důchod v mimořádných případech (invalidita z mládí) získáte, pokud jste dosáhli 18 let věku, máte trvalý pobyt na území ČR a vaše plná invalidita vznikla před 18. rokem věku.
13. V případě invalidity z mládí je základní výměra 1400 Kč. Procentní výměra činí 45 procent všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází rok přizná-ní;(asi 45 procent průměrné mzdy).
14. Částečný invalidní důchod je dávka důchodového pojištění nahrazující omezení pravidelných příjmů.
15. Částečný invalidní důchod získáte, pokud jste se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu účasti na pojištění nebo jste se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
16. Potřebná doba pojištění činí: Jste-li mladší 20 let, stačí vám doba pojištění kratší než jeden rok. Jeli vám 20 až 22 let, potřebujete dobu pojištění jeden rok. Je-li vám 22 až 24 let, dva roky. Je-li vám 24 až 26 let, tři roky. Je-li vám 26 až 28 let, čtyři roky. Jste-li starší 28 let, pět roků. V tomto případě se zjišťuje potřebných pět roků pojištění z posledních deseti kalendářních let před vznikem invalidity.
17. Potřebná doba pojištění se nevyžaduje, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
18. Částečný invalidní důchod se skládá ze dvou částí: a) Základní výměra: 1400 Kč. b) Procentní výměra: nejprve se stanoví výpočtový základ. Do dob pojištění se vám započítají faktické doby pojištění (období, kdy jste si důchodové pojištění sami platili), náhradní doby pojištění (období, kdy jste si důchodové pojištění sami neplatili, ale stát tato období u vás registroval, jako byste byli plátcem) a takzvaná dopočtená doba (doba ode dne vzniku nároku na částečný invalidní důchod do dosažení důchodového věku; jste-li žena, pak důchodového věku, jako byste nevychovala žádné dítě). Dopočtená doba se vám nezapočítává, jestliže částečná invalidita vznikla následkem vašeho úmyslného sebepoškození zdraví nebo vašeho úmyslného trestného činu. Výše procentní výměry činí 0,75 procent výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění.
19. Pobírání částečného invalidního důchodu není dobou, která by se vám započítávala jako doba účasti na důchodovém pojištění. Z tohoto důvodu (a také proto, že výše důchodu pravděpodobně nepokryje vaše základní potřeby) si musíte hledat práci.
20. Pokud získáváte částečný invalidní důchod a zároveň máte výdělečnou činnost:

- Jestliže příjem z vaší výdělečné činnosti nepřesahuje 66 procent srovnatelného vyměřovacího základu, bude vám částečný invalidní důchod vyplácen v plné výši.

- Jestliže váš příjem je vyšší než 66 procent, ale nepřesahuje 80 procent srovnatelného vyměřovacího základu, bude vám důchod vyplácen krácený (polovina základní výměry a polovina procentní výměry).

- Jestliže váš příjem přesahuje 80 procent srovnatelného vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod vám nebude vyplácen.
21. Srovnatelný vyměřovací základ je osobní vyměřovací základ krát koeficient průměrné měsíční mzdy v ČR.
22. Příjem je jedna dvanáctina vašich příjmů za předchozí kalendářní rok. Vyloučí se doby bez činnosti, doby pobírání dávek a práce v cizině.
23. Částečný invalidní důchod vám bude vyplácen v plné výši, jestliže váš úhrnný příjem z výdělečné činnosti za kalendářní rok nepřesáhl dvanáctinásobek částky vašeho životního minima.
24. Částečný invalidní důchod vám nebude vyplácen po dobu výdělečné činnosti v cizině.
25. Byl-li vám částečný invalidní důchod přiznán pro zdravotní postižení, které značně ztěžuje obecné životní podmínky, nemá příjem z výdělečné činnosti ani výdělečná činnost v cizině na jeho výplatu vliv.
26. Jste-li poživatelem částečného invalidního důchodu, jste povinen do 10. dubna kalendářního roku předložit plátci důchodu (České správě sociálního zabezpečení):

- Přehled o příjmech ze závislé činnosti z předchozího kalendářního roku (pokud jste byl zaměstnancem).

- Oznámení o příjmech ze samostatné výdělečné činnosti v předchozím roce (pokud jste podnikal).

- Oznámení o tom, že jste neměl žádné příjmy z výdělečné činnosti (pokud jste nebyl ani zaměstnancem, ani podnikatelem).
27. Máte-li nárok na starobní a současně na invalidní důchod, bude vám vyplácen jen jeden důchod, a to ten vyšší.
28. Máte-li nárok na starobní a současně na invalidní důchod, přičemž oba tyto důchody jsou ve stejné výši, bude vám vyplácen jen jeden důchod, a to ten, který si sami zvolíte.
29. Máte-li nárok na starobní nebo invalidní důchod a současně na pozůstalostní důchod, bude vám vyplácen nejvyšší důchod v plné výši (včetně základní výměry) a ze zbývajícího důchodu jen polovina procentní výměry (bez základní výměry).
Vdovský a vdovecký důchod
30. Jako vdova máte nárok na vdovský důchod po manželovi (nebo jako vdovec máte nárok na vdovecký důchod po manželce), který (á):

a) byl(a) poživatelem důchodu nebo

b) ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní (byl-li starší 28 let, pak je podmínkou pět let doby pojištění) nebo na starobní důchod (podmínkou je buď 25 let účasti na pojištění a dosažení důchodového věku, nebo 15 let účasti na pojištění a dosažení 65 let věku) anebo

c) zemřel(a) následkem pracovního úrazu.
31. Důchod vám naleží 1 rok po úmrtí manžela/manželky.
32. Po jednom roce vám náleží pouze tehdy, jestliže jako vdova/vdovec:

- pečujete o nezaopatřené dítě

- pečujete o nezletilé, dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči

- pečujete o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné

- pečujete o svého rodiče (nebo o rodiče manžela) převážně nebo úplně bezmocného, který s vámi žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let

- jste sama plně invalidní a dosáhla jste věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (pro muže: jste sám plně invalidní a dosáhl jste věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší).
33. Nárok na pobírání vdovského/vdoveckého důchodu vám vznikne znovu, splní-li se některá z těchto podmínek do pěti let od zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod.
34. Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká:

- Uzavřením nového manželství

- v takovém případě vám náleží jako vdově/vdovci jednorázově částka ve výši 12 měsíčních splátek pozůstalostního důchodu, na který jste měla/měl nárok ke dni zániku nároku.

- Pravomocným rozhodnutím soudu, jestliže jste jako účastnice, spolupacha-telka nebo pachatelka/pachatel úmyslně způsobila/způsobil smrt manžela/manželky.
35. Výše důchodu:

- Základní výměra činí 1400 Kč

- Procentní výměra činí 50 procent procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý ke dni smrti, nebo 50 procent výměry částečného invalidního důchodu zemřelého poživatele takového důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínky nároku na plný invalidní nebo starobní důchod.
36. Jestliže jako vdova/vdovec sama důchod ještě nepobíráte,. náleží vám pozůstalostní důchod ve výši 1400 Kč plus 50 procent procentní výměry důchodu zemřelého.
37. Jestliže jako vdova/vdovec ke dni vzniku nároku na pozůstalostní důchod sama/sám požíváte vlastní (například starobní nebo plný invalidní) důchod, platí následující: Porovnává se částka vaší celé procentní výměry a částka 50 procent výměry vašeho zemřelého manžela. Směrodatná je částka vyšší. Váš důchod pak bude vypadat následovně: 1400 Kč plus vyšší procentní výměra celá plus z nižší procentní výměry jedna polovina.
Sirotčí důchody
38. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě za splnění těchto podmínek: zemřel-li

a) rodič, osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ní bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou.

b) zemřelý byl poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod či na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
39. Při splnění podmínek má oboustranně osiřelé dítě nárok na sirotčí důchod po každém.
40. Nárok nevzniká, po pěstounovi nebo jeho manželovi.
41. Nárok zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na sirotčí důchod po tom z rodičů, které osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by byl náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.
42. Výše důchodu:

a) Základní výměra činí 1400 Kč.

b) Procentní výměra činí 40 procent procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti, nebo 40 procent procentní výměry částečného invalidního důchodu poživatele tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod.
43. Oboustranně osiřelé dítě bude pobírat

Sirotčí důchod, který se skládá z těchto částí: 1400 Kč (základní výměra) plus 40 procent procentní výměry důchodu otce plus 40 procent procentní výměry důchodu matky.
44. Pro potřeby sirotčího důchodu se za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

- se soustavně připravuje na budoucí povolání

- se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
45. Po skončení povinné školní docházky se člověk do 18 let věku považuje za nezaopatřené dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení.
46. Bod 45. neplatí, pokud není nárok na hmotné zabezpečení z důvodu nespolupráce s úřadem práce.
47. Při uplatňování žádosti o sirotčí důchod je třeba předložit:

- úmrtní list rodiče

- rodné listy dětí

- rozhodnutí soudu u osvojených dětí

- doklad o svěření do péče u dětí převzatých do péče nahrazující péči rodičů

- doklad prokazující pěstounskou péči u dětí převzatých do pěstounské péče

- potvrzení o přípravě na budoucí povolání u dětí, které skončily povinnou
48. Informace podají:

Okresní správy sociálního zabezpečení; Pražská správa sociálního zabezpečení a její územní pracoviště Česká správa sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08 Praha 5. telefon 257 062 860-8)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1,128 01 Praha 2, telefon 221921111) Informační kancelář Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (telefon 221 922 426)

Informace najdete i na adrese: www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz

školní docházku

- případně další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte.
49. Který je to zákon?

Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění upravuje podmínky důchodového pojištění a výplatu nejen starobního důchodu, ale také poskytování důchodu invalidního (plného a částečného) a důchodů pozůstalostních vdovského, vdoveckého a sirotčího.
Příklad paní Jany
Paní Jana žila se svým manželem Josefem. Oba pobírali starobní důchod. Jana pobírala starobní důchod ve výši 6700 Kč a Josef ve výši 8600 Kč. Pak Josef zemřel.
Z jeho starobního důchodu byl vypočítán pozůstalostní důchod pro jeho manželku: 8600 Kč minus 1400 Kč = 7200 Kč (celá procentní výměra). Polovina jeho procentní výměry činí 7200 Kč dělena dvěmi, tedy 3600 Kč. 1400 Kč plus 3600 Kč = 5000 Kč.
Pokud by tedy Jana sama nepožívala žádný důchod, pobírala by po smrti svého manžela vdovský důchod ve výši 5000 Kč.
Protože však už sama požívá starobní důchod, dochází u ní k souběhu důchodů. Je proto nutno porovnat její procentní výměru s 50 procenty výměru zemřelého manžela. (Jana = 6700 Kč minus 1400 Kč, tedy 5300 Kč, Josef 3600 Kč.)
Výsledný vdovecký důchod Jany tedy bude: 1400 Kč plus 5300 Kč (vyšší procentní výměra celá) plus 1800 Kč (polovina z nižší procentní výměry) = 8500 Kč.
Jana bude po vyřízení pozůstalostního důchodu pobírat od České správy sociálního zabezpečení měsíčně starobní a vdovský důchod ve výši 8500 Kč.

Autor: (vm)
Zdroj: Vlasta
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Zveřejněno 22.10.2005 v 16:11 hodin