Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Kostel sv. Josefa [ Kostel nebo katedrála ]

Založen byl roku 1343 Hynkem z Náchoda. Byl zasvěcen sv. Václavu, obsazen prvním farářem, který spadl pod arcijáhen Grätz (Hradec).
Rytíř Přibík byl v těchto letech majitelem Dubeneckého panství a zároveň patronem Dubeneckého kostela.
3. edna 1397 předal Přibík, pán Dubence, jako patron kostela jednu kopu a devět grošů jako závaznost. Farář musel každou středu sloužit zádušní mši za zemřelé duše jeho bratra, manželky a sestry.
24. ledna 1415 obdržel kostel šest kop pražských grošů jako roční úroky od rytíře Václava z Libczan.
Během Jezuitských válek byli katoličtí knězi zahnáni a utraqisté (toupenci mírného směru Husitů) nasazeni.
Během časů byl Dubenecký kostel zle poškozen až konečně v roce 1645 Švédy úplně zbořen.
Za svoji pomoc v 30-ti leté válce obdrželi jesuité darem panství v Žirči. Do Dubence přišli v roce1662 a hned započali s katolizací (často používali i násilí). V roce 1663 za kněze Johanna Jakobowitsche byla zavedena matrika.
Jesuité vystavěli nový kostel, ale přesný letopočet výstavby není však známý.
V roce 1702 daroval Wenzel Alexius Schmidt Dubeneckému kostelu obrazy trpících spasitelů a obraz sv. Josefa patrona zdejšího kostela. 31. října 1704 obstaral a zakoupil nové varhany s dvěmi škálami trumpet (polnicemi). Na svátek sv. Josefa v roce 1705 uskutečnila se poprvé mše s kostelní hudbou (varhanami).

Ze zdejší farní kroniky:
Dne 6. srpna 1736 byly započaty práce na výkopech pro kostelní věž, po jednom lokti výkopu se objevila voda, až po hloubce více jak dvou loktů se ukázala pevná jílová zem. Dne 7. července 1736 započala novostavba a dne 6. srpna 1736 velká slavnost a troubení a po velké slavnostní mši svaté sloužené superiorem p. Tobiasem Ertlem, položen základní kámen. Dva roky poté byl na báni kostela usazen měděný kříž a za velké slávy a radosti i jásotu národa dne 10. června 1737 výstavba věže a rozšíření kaple dokončena. Roku 1739 byl kostel vyjma hlavního oltáře, sakristie i kaple sv. Václava úplně dokončen.
V roce 1740 dokončil sochař Gregor Patzak ze Žirče zhotovení sochy svaté rodiny na hlavním oltáři, malbu postraních stěn provedl malíř Johann Gregor Russ z Litiče se svým synem Ignácem a ozdoby malíř Johan Jokel ze Žirče. Rovněž kostelní zdi a zdi kostnice i kaple sv. Václava byly v tomto roce dokončeny.
Dne 19. července 1744 uhodil blesk do věže kostela, u oken a ve zdivu nastali velké trhliny, roztřepil zdivo věže na všechny čtyři strany, poškodil silně varhany.
V roce 1746 byl kostel i věž pokryt břidlicí.
Farář Fischer v roce 1850 ze životní pojistky na 1000 zlatých, kterou po léta používal , využíval ke zkrásnění kostelů své farnosti. V obci opravil kaply Svatého Václava , nově přebudoval hlavní oltář (sochu svaté rodiny ponechal, jen ji nově zkrásnil). Sochy svatého Joachima a svaté Anny byly nově zhotoveny dvorním sochařem Mülerem, rodilým občanem ze Žirče. Postraní oltáře byly rovněž zrestaurovány. Před svou smrtí založil na 3000 pfennigů nadaci pro chudé a zločince.
Kostel je barokní orientovaná jednolodní stavba s věží v průčelí. Ke kněžišti přiléhá na severu kaple svatého Václava, na jihu sakristie. Koncem roku 1937 a začátkem roku 1938 byly oltáře umělecky zrestaurovány. Hodnota této obnovy činila za hlavní oltář 1000,- Kčs. a obou postranních oltářů 8000,- Kčs.. Patronát převzal spořitelní a půjčovní spolek v Dubenci.
V roce 1945 po skončení druhé světové války odchází V.D.P. Josef Pich společně se svými vysídlenými farníky německé národnosti do východního Německa.
V roce 1947 nastupuje na faru do Dubence p. Bernard Toman. Za jeho působení dostala kostelní loď novou krytinu a žlaby.
V roce 1969 byla opravena věž . Pan Fridolín Zahradník z Rychnova nad Kněžnou s partou pomocníků opatřili věž pod římsou silným betonovým věncem. Tři dny ve dne v noci se betonovalo. Tesařský mistr Štípek z Vilantic se svou partou tesařů stavěli lešení a vyměnili a opravili krovy v báni, klempíři Vávra a Kadlec z Jaroměře pokryli celou střechu plechem a zrovna ji natřeli. Fasádnický mistr Holeček z Hustiřan s partou zedníků ovinuli věž asi v prostřed její výše ocelovými lany a oblékli ji do nového kabátu s citem pro zachování půvabného stavu.
V roce 1970 byla opravena fasáda celé lodi kostela, plechová falcovaná střecha obou přilehlých kaplí, oprava a nátěr žlabů, oprava střechy kostela.
V roce 1976 opatřena varhany elektrickým pohonem. Jsou natřeny dveře kostela a pan Václav Kristýnek ze Strážnice namaloval na místě dřívějších slunečních hodin, hodiny nové.
V roce 1978 byla natřena plechová střecha věže. Byla započata elektroinstalace, která byla dokončena v následujícím roce a do vánoc roku 1980 bylo nainstalováno rozhlasové zařízení.
V roce 1984 byl vytónován kostel a obnoveny nástěnné malby panem Václavem Kristýnkem ze Stážnice.
V roce 1995 byla zahájena oprava střechy na kostele, výměna trámů, prken a krytiny.
V roce 1998 byla dokončena oprava střechy kostela, po velkých útrapách a intervencích na Biskupství v Hradci Králové.
Poslední farář odchází ze zdejší farnosti v roce 1989.

V současné době se nikdo o kostel nestará a Biskupství v Hradci Králové tvrdí že je zde mrtvá farnost , proto nebudou do oprav kostela investovat.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.dubenec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 12:28 hodin